بازخوانی یک پرونده تاریخی

نوشتار پیش رو در واقع کوششی است که با اتکا به مطالب مندرج در کتاب « ۲۵ سال سانسور در ایران» که «کمیته آزادی کتاب و اندیشه»، وابسته به کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۵۶ آن را نشر داده و به تضاد های گفتاری و عملی(دیروز و امروز) برخی از اعضای کانون نویسندگان در قبال…

diam nunc eleifend facilisis adipiscing sit venenatis, Aenean eget ante.