چهل سال پیش در چنین روزی: 8 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 1 اردیبهشت ۱۳۵۸

اطلاعات ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

vel, commodo elit. tristique facilisis sit quis, leo ipsum quis