چهل سال پیش در چنین روزی: 10 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 10 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ خرداد ۱۳۵۸