چهل سال پیش در چنین روزی: ۱2 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱2 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۶ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 31 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 31 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳۱ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 30 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 30 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۰ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 29 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 29 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 23 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 23 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۳ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 21 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 21 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 20 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 19 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 19 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۹ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 14 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 14 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ خرداد ۱۳۵۸

commodo luctus venenatis eget quis, mi, Donec nec facilisis diam elit. massa