در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون صحت و سقم نظر امام خمینی درباره بدبینی آیت الله مصباح یزدی و نیز درباره مرگ دکتر علی شریعتی.

نسخه کامل PDF