در این بخش، به پرسش های خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش های این نوشتار درباره به کارگیری لقب «امام» برای حضرت آیت الله خمینی برای نخستین بار، صحت موضوع تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی توسط امام خمینی و تبیین اصطلاح «دوم خردادی» است.

نسخه کامل PDF