در دوران حکومت پهلوی‌ها بر ایران نه تنها امنیت، استقلال و آزادی کشور مورد تعرض استبداد و استعمار قرار داشت بلکه حتی دین، اعتقادات، فرهنگ و باورهای مردم نیز از این تعرضات مصون نماند.وحدت ایدئولوژیک و استراتژیک احزاب، گروه‌ها و فرقه‌های شبه مذهبی ساخته دست استعمار و استبداد و غربگریان وابسته به آنها در این دوره بدترین شرایط را به ملت ایران تحمیل کرد. اسناد زیر بیانگر وحدت تمام جریان‌های ساخته دست استعمار برای مبارزه با فرهنگ دینی و ملی کشور که تنها نقطه مقاومت ملت در تاریخ معاصر است، می باشد. در این اسناد، کارگزاران بهایی- صهیونیسم، مسلک دولت پهلوی در آموزش و پرورش و حزب رستاخیز، وحدت استراتژیک خود را برای مبارزه با حجاب زنان ایران را به نمایش می‌گذارند.

نسخه کامل PDF