سالانه کنفرانس های متعددی در شهرها و کشورهای اسلامی و عربی و غیره در خصوص لزوم حل مسئله فلسطین برگزار می شود اما سئوال اینجاست که در چه حد و اندازه‌ای این کشورهای اسلامی و عربی حاضر به هزینه کرد و حمایت از آرمان آزادی قدس شریف و رهایی سراسر فلسطین هستند؟ طرح این سئوال و نظایر آن زمانی جدی می شود که نگاهی عمیق نسبت به عملکرد حامیان آزادی فلسطین داشته باشیم و در این بررسی به این نتیجه طبیعی نائل خواهیم شد که بسیاری از اقدامات، حرف و بخش کوچکی عمل است و به همین سادگی می‌توان قضاوتی حقیقی را از خود در قبال این مسئله داشته باشیم.

نسخه کامل PDF