نوشته جلال متینی


دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

ملی شدن صنعت نفت به خاطر فراز و نشیب هایی که در تاریخ معاصر ایران پدید آورده است. بخشی از ماندگارترین خاطرات تاریخی ایرانیان است. به دلیل اینکه  بخش زیادی از مردم و گروه های سیاسی کشور، ‌درگیر مسایل پیش و پس از این رویداد بوده اند، کتاب ها و مقاله های بسیاری .نیز در این باره و مسائل پیرامونی آن نگاشته شد. این کتاب ها دارای طیف های گوناگونی هستند و هر کدام از زاویه ای خاص، این رویداد را بررسی کرده اند. درباره  شخصیت های پیش برنده و بازدارنده نهضت، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، شکل‌گیری جبهه های سیاسی و فکری، نقش نیروهای سیاسی خارجی و … کتاب هایی نوشته شده است که برخی از آنها با دید مثبت و برخی دیگر با دید منفی به این جریان می نگرند.

کتاب « نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق» نوشته جلال متینی تلاش کرده زندگی سیاسی نخست وزیر زمان ملی شدن صنعت نفت را از آغاز تا پایان با دیدی جانبدارانه نسبت به خاندان پهلوی، بررسی کند. این نوشته کوششی است در نقد این کتاب و واکاوی بخش هایی از تاریخ ملی شدن صنعت نفت که نویسنده به آنها توجه نکرده است و در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

نسخه کامل PDF
ante. pulvinar facilisis porta. fringilla accumsan justo tristique