نفیسه فاضلی نیا

 وقوع انقلاب اسلامی در منطقه پیامدهایی را به دنبال داشت: از جمله اینکه عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک منطقه را متحول ساخت؛ به طوری که ایدئولوژی اسلام ناب و مفاهیم و آموزه های انقلابی آن، علاوه بر اینکه رقیبی جدی برای لیبرالیسم غرب محسوب گردید. به عنوان عاملی ژئوپیلیتیک، نظر بسیاری از صاحب نظران غربی را به خود جلب نمود. لذا شاید بتوان گفت عنصر تشیع در انقلاب اسلامی ایران و سایر جنبش های شیعی منطقه، سایر عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیک منطقه را حساس تر و مهم تر کرد. در این مقاله سعی شده است تا به اهمیت ایدئولوژی تشیع، به عنوان یک عنصر مؤثر بر ژئوپلیتیک  شیعه پرداخته شود؛ امری که مبنای خود آگاهی و بیداری در انقلاب ایران و سایر جنبش های اسلامی منطقه می باشد.

نسخه کامل PDF
justo tempus mi, accumsan Aliquam libero sed