فاطمه صوفی آبادی

استعمار همواره در وجوه فرهنگی، تلاش‌های زیادی برای هویت‌زدایی از ملت‌های تحت استعمار انجام داده است. که تلاش برای تغییر پوشش مردان و زنان جامعه اسلامی از آن جمله است. از طرفی پیشرفت تمدن غربی و واپس‌ماندگی ایران در زمان قاجاریه، این تفکر را در اذهان جمعی از روشنفکران غرب‌زده به وجود آورد که علت پیشرفت آنها و عقب ماندگی ایران در نوع فرهنگ سنتی بوده است که نمود ظاهری آن پوشاک است. همچنین یکی از اهداف کودتای ۱۲۹۹ تغییر هویت فرهنگی-دینی ملت ایران بود که پس از تثبیت رژیم کودتا و به قدرت رسیدن رضاخان، با شدت بیشتری دنبال شد. نویسنده در این مقاله، به واکاوی مباحثی پیرامون جریان کشف حجاب در ایران، در دوره پهلوی پرداخته است. از جمله مباحث مطروحه در این مقاله عبارتنداز؛ زمینه های جریان کشف حجاب در ایران، تأثیرات تحولات ترکیه بر روند انجام کشف حجاب، چگونگی اجرای کشف حجاب در جامعه ایرانی از سوی حاکمیت پهلوی، تقابلات مردمی در برابر کشف حجاب رضاشاه و … .

نسخه کامل PDF