(بازخوانی سخنرانی تاریخی امام در فروردین سال ۱۳۴۳ بر مبنای روش تحلیل گفتمان)

ابوالفضل مروی

بازخوانی رویدادهای تاریخی بر مبنای رابطه متن و زمینه متن به عنوان روش تحلیل گفتمان، یکی از راه‌های نقد رخدادهای تاریخی است. این روش در حال حاضر در بسیاری از پژوهش های اجتماعی و تاریخی استفاده می شود. نویسنده در این مقاله یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران یعنی سخنرانی تاریخی امام خمینی در فروردین سال ۱۳۴۳ که موجب تبعید معظم له از ایران شد بر اساس روش تحلیل گفتمان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

نسخه کامل PDF
ut leo Lorem eleifend leo. Praesent sem, venenatis accumsan efficitur.