بـا خدمت هایـى کـه انجـام دادى بر مـردم منّت گذارى، یـا آنچـه را انجـام داده‌اى بـزرگ بشـمارى، یـا مـردم را وعـده اى داده، سـپس خلـف وعـده نمایـى! منّـت نهـادن، پاداش نیکـوکارى را از بیـن مـى بـرد، و کارى را بـزرگ شـمردن، نـور حـق را خامـوش گردانـد، و خـاف وعـده عمـل کـردن، خشـم خـدا و مـردم را بـر مـى انگیزاند کـه خـداى بـزرگ فرمود: «دشمنى بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید.

نامه ۳۵ نهج البلاغه

کتاب «روایت‌های ناروا» شامل ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی است که با آثاری از سید حمید روحانی، مظفر نامدار، سهراب مقدمی شهیدانی، میثم عبداللهی چیرانی، صادق علی پور، داوود امیری گیلانی، عباس سلیمی نمین و لیلا کریمی شنبه بازاری توسط انتشارات بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر شده است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
«خاطره‌نگارى رجـال سیاسـى، در همه جوامع مرسـوم اسـت و نقـش آن در سـامان دادن حافظـه تاریخـى و تتمیـم پژوهش‌هـاى سیاسـى، قابل انکار نیسـت. در حقیقـت خاطرات رهبـران، مبـارزان و رجـال سیاسـى، یـک سـرمایه ملى اسـت کـه به خـودى خـود مى تواند مشـعل فروز نهتـوى پیچ درپیـچ تاریـخ قرار گیـرد. اما شـوربختانه ایـن تمام ماجرا نیسـت و هیـچ تاریخ نـگار منصفـى نمى تواند و نباید آسـیب ها و چالش هـاى فـرا راه خاطره نگارى را نادیـده بیانـگارد یا در مـواردى از نقـش مخـرِّب آن در تاریخ نگارى، غفلـت ورزد.»
این کتاب در قطع وزیری و در ۴۰۰ صفحه چاپ و در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

libero. felis commodo Phasellus nec id neque. facilisis leo leo. suscipit