مواضع و عملکرد دولت موقت در قبال تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی

نقش دولت موقت به عنوان مجری پیگیری ایجاد قانون اساسی در کنار سایر وظایفی که بر آنان محول شده بود، از پرچالش‌ترین موضوعات دورانِ وظایف مسئولیت نُه‌ماهه آنان می‌باشد. از یک‌سو ادعاهای بی‌دلیل و مدرک و متناقض سران دولت موقت در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و از طرفی دیگر تغییرات متناسب با منافع غیر ملی…

نهضت آزادی و تزلزل و تردید در انقلاب اسلامی

در بحبوحه انقلاب اسلامی، گروه‌ها و احزاب مختلفی بر اساس اندیشه‌ها و آرمان‌های خود در مبارزه با رژیم پهلوی شرکت داشتند؛ بسیاری از این جریان‌ها در آغاز، به ‌خاطر شعارها و نظریه‌های مختلفی که ارایه دادند چندان در میان توده مردم پایگاهی نداشتند، از این رو با اوج‌گیری انقلاب، با انگیزه کسب پایگاه مردمی و…