انقلاب اسلامی و بازخوانی ریشه‌های تنفر ملت ایران از امریکا

امریکا

بررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی و مدعیان ملی‌گرایی امریکا با ورود خود به صحنه سیاست ایران با کودتای ۲۸مرداد و تلاش برای تسلط بر سیاست، اقتصاد و تسلط بر ارتش ایران زمینه تنفر از خود و سیاست‌های سلطه‌گرانه‌اش را در دل آحاد ملت ایران به وجود آورد و شعار «مرگ بر امریکا» را به عنوان…