متن پیش رو، مصاحبه، واحد تاریخ شفاهی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با دکتر رامین خانبگی؛ سرپرست مرکز اسناد فرهنگی آسیا(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) است.

در این مصاحبه به مباحثی همچون چالش های نظری فراروی انقلاب اسلامی، بسترها و زمینه های ایجاد انقلاب اسلامی، نقش امام خمینی در ایجاد انگیزش در مردم ایران، عدم ادراک درست غرب از انقلاب اسلامی ایران، نارسایی نظریه ها و مبانی غرب برای تبیین انقلاب اسلامی، لزوم عملگرایی در زمینه آرمان های انقلاب اسلامی و … پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF