نقدی بر کتاب انقلاب مشروطیت از سری انتشارات ایرانیکا

دکتر حجت سلیماندارابی

یکی از کتاب های منتشره در زمینه انقلاب مشروطه، در ایران کتابی با عنوان «انقلاب مشروطیت» است که این اثر از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا بوده و زیر نظر احسان یارشاطر نگاشته شده است. کتاب مذکور که مجموعه ای از مقالات با گرایش فکری و تاریخی خاص است توسط پیمان متین ترجمه و با مقدمه ای از دکتر ناصر تکمیل همایون در انتشارات امیرکبیر، در ۱۳۸۲ به چاپ رسیده است.

نویسنده این مقاله معتقد است مقالات این مجموعه از دیدگاه علمی و پژوهشی و مستندات تاریخی، نواقص جدی داشته و مطالبی فراتر از مشهورات شبه تاریخی یکصد و پنجاه سال اخیر تاریخ نگاری رسمی ایران ندارد. مهم تر اینکه چاپ این مقالات توسط ناشر وابسته به بزرگ ترین نهاد تبلیغی و اسلامی کشور انجام گرفته و ممکن است به مطالب و مباحث مندرج در آن ارزش دینی و تاریخی بدهد، از این رو نویسنده بر آن است اتقان علمی، استدلال های تاریخی و ارزش منابع مورد استفاده در این اثر را مورد نقد و مداقه قرار دهد.

نسخه کامل PDF