«روایت‌های ناروا» منتشر شد

image_print

بـا خدمت هايـى كـه انجـام دادى بر مـردم منّت گذارى، يـا آنچـه را انجـام داده‌اى بـزرگ بشـمارى، يـا مـردم را وعـده اى داده، سـپس خلـف وعـده نمايـى! منّـت نهـادن، پاداش نيكـوكارى را از بيـن مـى بـرد، و كارى را بـزرگ شـمردن، نـور حـق را خامـوش گردانـد، و خـاف وعـده عمـل كـردن، خشـم خـدا و مـردم را بـر مـى انگيزاند كـه خـداى بـزرگ فرمود: «دشمنى بزرگ نزد خدا آن كه بگوييد و عمل نكنيد.

نامه ۳۵ نهج البلاغه

کتاب «روایت‌های ناروا» شامل ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی است که با آثاری از سید حمید روحانی، مظفر نامدار، سهراب مقدمی شهیدانی، میثم عبداللهی چیرانی، صادق علی پور، داوود امیری گیلانی، عباس سلیمی نمین و لیلا کریمی شنبه بازاری توسط انتشارات بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر شده است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
«خاطره‌نگارى رجـال سياسـى، در همه جوامع مرسـوم اسـت و نقـش آن در سـامان دادن حافظـه تاريخـى و تتميـم پژوهش‌هـاى سياسـى، قابل انكار نيسـت. در حقيقـت خاطرات رهبـران، مبـارزان و رجـال سياسـى، يـک سـرمايه ملى اسـت كـه به خـودى خـود مى تواند مشـعل فروز نهتـوى پيچ درپيـچ تاريـخ قرار گيـرد. اما شـوربختانه ايـن تمام ماجرا نيسـت و هيـچ تاريخ نـگار منصفـى نمى تواند و نبايد آسـيب ها و چالش هـاى فـرا راه خاطره نگارى را ناديـده بيانـگارد يا در مـواردى از نقـش مخـرِّب آن در تاريخ نگارى، غفلـت ورزد.»
این کتاب در قطع وزیری و در ۴۰۰ صفحه چاپ و در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *