رهبران جبهه ملی و اظهار برائت از قيام مردمي ۱۵ خرداد ۴۲ (۱۳۸۸/۸/۱۳)

سند 2

منبع: کتاب نهضت امام خمینی(ره)