شرم!

ابراز انزجار عموی نسبت به اظهارنظر نابجای ظریف درباره امکان مذاکره با آمریکا پس از ترور حاج قاسم سلیمانی