نامیرا

جاودانگی خون، نمایندگی از ارزش‌های اصیل انقلابی و شمایل ملی سلیمانی ۱۳ دی را تبدیل به مبدا جدیدی برای وحدت و انسجام ایرانیان کرد