چهل سال پیش در چنین روزی: 20 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲9 مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۹ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۷ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ سخنرانی امام خمینی در جمع اعضای انجمن اسلامی نیروی هوایی اعضای انجمن اسلامی نیروی هوایی با امام خمینی ملاقات کردند. ایشان ابتدا بر ضرورت تبلیغ صحیح و جامع از اسلام تأیید کردند و غفلت از احکام…

non ut porta. sem, libero. ultricies