چهل سال پیش در چنین روزی: ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲9 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ شهریور ۱۳۵۸

risus. felis facilisis quis, suscipit dolor vulputate, Aliquam risus