چهل سال پیش در چنین روزی: ۱ مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲9 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ شهریور ۱۳۵۸

Curabitur at Sed diam eleifend id ultricies ut ante. tristique luctus mattis