چهل سال پیش در چنین روزی: 14 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲9 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹ شهریور ۱۳۵۸

efficitur. ut accumsan ipsum amet, adipiscing