تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 31 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۳۱ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 31 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳۱ خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی 31 خرداد ۱۳۵۸