جلسه سوم تحولات سیاسی و فرهنگی کارگاه تاریخ معاصربا نگاه به تحولات برون مرزی در سده های اخیر توسط استاد محمدحسن رجبی با حضور کارشناسان در محل بنیاد برگزار گردید.