وجود ویژگی های فاشیسم در رفتار تسلیم طلبان-فیلم

اگر روزی تسلیم طلبان بر کشور مسلط شوند بر کشور حکومت پلیسی مسلط می‌کنند. با تبلیغات و فشار کاری می‌کنند که خانم ابوطالبی عذرخواهی کند اما خودشان در مقابل گفتارشان و اهانت به مردم پاسخگو نیستند.  

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲۲ دی ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲6 آذر ۱۳۵۸

تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران-فیلم

در این ویدئو تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران از زمان صفویه به بعد بررسی شده است.

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱4 آبان ۱۳۵۸