اردوکشی خیابانی حامیان ترامپ در واشنگتن دی‌سی به صحنه زدوخورد مردم آمریکا به یکدیگر تبدیل شد