کوثر با موتور توربوجت ایرانی

«کوثر» با موتور توربوجت ایرانی اوج گرفت