سندی منتشر نشده از شهید آیت‌الله مرتضی مطهری

مرتضی مطهری

فدایت شوم من با احتمال ضعیفی که شما قم نباشید و بمسافرت برای تبلیغ رفته باشید ….