امریکا در غرقاب جهنم طبس

شکست امریکا در طبس

بازخوانی شکست امریکا در صحرای طبس یکی از اقدامات غیر قانونی سران کاخ سفید انجام عملیات نظامی پنهان در کشورهای مخالف می‌باشد که با هدف سرنگون کردن دولت‌های مخالف و بر سر کار آوردن مهره‌های سرسپرده و وابسته به غرب صورت می‌گیرد. این برنامه حداقل دوبار در کشور ایران تجربه شده است. بار اول در…