ظرفیت‌های تمدنی روسیه برای انقلاب اسلامی و جهان اسلام

روسیه

مناسبات کشور روسیه با جهان اسلام دارای تاریخ پرفراز و نشیبی می‌باشد؛ در برخی از مقاطع روابط حسنه و در برخی مقاطع تیره بوده است. اما در مجموع در مقایسه با غرب می‌توان گفت که روابط روسیه با جهان اسلام، انسانی‌تر و مسالمت‌جویانه‌تر بوده است. به عبارت دیگر به ‌رغم اینکه کشور روسیه از دیروقت…