ناهمگونی دموکراسی غربی با هویت ایرانی

بررسی و نقد کتاب دموکراسی و هویت ایرانی اثر دکتر پیروز مجتهدزاده مفهوم «هویت ایرانی» یکی از مسائلی است که در ایران معاصر، برخی افراد از آن برای پیشبرد مقاصد شخصی و سیاسی استفاده می‌کردند و آن را به شکلی که می‌خواستند تبیین می‌نمودند. پیروز مجتهدزاده در کتاب دموکراسی و هویت ایرانی به رغم توجه…

پژوهشی پیرامون تاریخ تحلیلی- انتقادی جریان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

بخش اول :«زیرساخت‌های نظری نیروهای اصلاح‌طلب» در این مقاله، هویت فکری اصلاح‌طلبی سکولار، دلایل دگردیسی آنها و ساز و کارهای نظری اصلاح‌طلبی سکولار برای گذار از تفکر امام خمینی، بازخوانی شده است. در بخش نخست مشخص شده که مقصود اصلاح‌طلبان از اصلاح‌طلبی و دموکراتیزاسیون، زدودن منشأ و خاستگاه دینی نظام سیاسی و نشاندن تلقی سکولاریستی…

پژوهشی پیرامون تاریخ تحلیلی- انتقادی جریان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم :«علل راه‌یابی اصلاح‌طلبی سکولار به قدرت سیاسی» در مقاله پیش رو، به این پرسش پاسخ داده شده که چه عللی موجب گردید تا اصلاح‌طلبان بتوانند نظر و گرایش افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند و با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٧۶ و انتخابات بعدی، به درون حاکمیت سیاسی راه یابند….