شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره(2)

در شماره های پیشین فصلنامه پانزده خرداد، در قالب چندین مقاله به موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی از سوی درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی) و بهمن حجت کاشانی پرداخته شد. همچنین در رویکردی نو، مقاله ای پیرامون خاطرات اهالی خرم‌دره، ابهر و شناط پیرامون حضور و فعالیت های بهمن حجت کاشانی در خرم‌دره، در…

شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره

در موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی، مسئله طرواش این نوع تفکر به دربار بسیار حائز اهمیت است. امری که گرچه بعید به نظر می رسید اما به مرحله اثبات رسید و درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی)؛ فرزند علیرضا پهلوی که برای مبارزه یا رژیم پهلوی دست به اسلحه بردند. بهمن حجت کاشانی نیز از…