ضد و نقیض‌گویی‌ها

دکتر سید حمید روحانی

تحریف واقعیت های تاریخی و وارونه نشان دادن رویدادها و جریان های گذشته، از شگردهای شناخته شده افراد و گروه هایی است که راهشان از مردم جداست و به علت خودبینی و کیش شخصیت و یا به علل دیگر نمی توانند راستی و درستی را برتابند و از این رو با دروغ پردازی و تحریف گری تاریخ را به ابتذال میکشانند.

از ویژگی های مشترک تاریخ نگاران تحریف ‌گر، ضد و نقیض گویی است. نویسنده در این مقاله به دنبال آن است تا ابتدا نمونه هایی از این ضد و نقیض گویی ها در برخی از کتاب‌های تاریخ سده پیشین را ذکر نماید و سپس ضد و نقیض‌گویی های خاطرات منسوب یه آقای منتظری از جمله باورمندی دینی سران سازمان منافقین را مورد بررسی قرار دهد.

نسخه کامل PDF