احمد الشحات هیکل

محتمل ترین حالت در ترجمه قرآن کریم به زبان عبری، دست بردن در مفاهیم بلند قرآن و تفسیر و تأویل آن به گونه‌ای دلخواه یهودیان است. اما حالت های دیگری برای عینیت بخشیدن به ماهیت یهودیان در مورد قرآن وجود دارد. در واقع تحریف گری را می توان به اشکال دیگری از سوی یهودیان نیز در مورد قرآن شاهد بود و آن چاپ قرآن به زبان عربی و تغییر برخی واژه ها و کلمات به گونه ای که معنای کاملاً متفاوتی به دست می دهد.

اغلب ترجمه های عبری قرآن کریم دارای اهدافی مغایر با واقعیت می باشند، زیرا به طور عمد از متن اصلی و روح قرآن فاصله گرفته است. این مطلب دارای ابعادی است که از حدود امانت علمی و ترجمه تحت اللفظی و معانی معمولی فراتر رفته و بیشتر اهداف سیاسی به خود گرفته است. از این رو انتقاد و تخریب، یکی از ابعاد ترجمه های مذکور به شمار می آید، همچنین طرح شبهه نیز یکی دیگر از ابعاد این ترجمه هاست که میزان نفرت آنها به اسلام و پیامبر(ص) را نشان می دهد. در این مقاله رویکرد مقرضانه یهودیان برای ترجمه و تحریف مفاهیم قرآن و ایجاد شبهه در میان مسلمانان تبیین و بررسی شده است.

نسخه کامل PDF