شورش انتخاباتی در امریکا

۹۲ درصد آمریکایی ها احتمال ناآرامی های انتخاباتی را جدی می دانند